Dini Bilgiler

Hadislerle Hazreti Mehdi ve Özellikleri

Hazreti Mehdi'nin Gelişini Müjdeleyen, Tabiin ve Tebei Tabiinden Gelen Rivayetlerle Hz. Mehdi

Hadislerle Hazreti Mehdi ve Özellikleri

Hadislerle Hazreti Mehdi ve Özellikleri; Hz. Mehdi ile alakalı yayınladığımız bu üçüncü bölümde sizlere tabiin ve tebei tabiinden gelen rivayetlere yer vereceğiz. Daha önceki bölümde Hz. Mehdi hakkında, sahabelerden gelen rivayetlere yer vermiştik. Böylece sitemizde üç bölüm halinde yayınladığımız konularla Hazreti Mehdi hakkındaki hadislerin neredeyse tamamını yayınlamış olduk. Konunun önemine binaen Resulullah sav bize her peygamberin ümmetini deccal hakkında uyardığını buyururken, deccal ile aynı zamanda bulunacak olan Hazreti Mehdi hakkındaki hadisleri sırasıyla paylaşmamak olmazdı. (Diğer bölümlere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz)

1. Bölüm - Hz. Mehdinin Gelişini Müjdeleyen 52 Alamet

2. Bölüm - Hazreti Mehdi Hakkında Sahabeden Hadisler

Hadislerle de sabit ve kesin olan işaretlere göre, üzerinde itikat etmemiz gereken nokta şudur ki, Mehdi, Deccal’a karşı, Hz. İsa’ yardımcı olarak gelecek olan Mehdi’dir. Hz. Mehdi’nin çıkışı, kesinlikle İsa (as) nüzulünden önce olacaktır. Bazıları ise “Hz. İsa’nın nüzulünden sonra olacaktır” demişlerdir. Ancak bu doğru değildir ve hadisler bu iddiayı reddettiği için nazarı itibara alınamaz.

Hz. İsa’nın nüzulünün Beytül Mukaddes’e olacağını bildiren rivayetlerle Deccal hakkındaki şu rivayet, birbirini teyit etmektedir. Şöyle ki: “Müminler o gün sayıları az, fakat başlarında salih bir insan olduğu halde, Beytül Mukaddes’te bulunacaklardır. Deccal onları muhasara altına alacak.

Tam sabah namazına girildiği bir anda Hazreti İsa nüzul edecek, imam onu tanıyarak cemaate takdim edecek, Hazreti İsa ona “Namazı kıldır, çünkü kamet senin için getirilmiştir” diyecek ve onun arkasında namaz kılacaktır.

O zaman Hazreti İsa, (as) “Kapıları açınız” diyecek ve kapılar açıldığında Deccal onu görecektir. Deccalın yanında başlarında miğferiyle, zırhlı, yetmiş bin kişilik bir ordu bulunacaktır.

Hazreti İsa (as) ona baktığında, Deccal tuzun suda erimesi gibi eriyecek ve sırtını çevirip kaçacaktır. Takip eden Hazreti İsa, Lut kapısında onu yakalayarak öldürecek ve Deccalın ordusu çok şiddetli bir savaş sonunda yok edilecektir.

Hadislerle Hazreti Mehdi ve Özellikleri

Hazreti Mehdi Hakkında Tabiinden Hadisler

01- Onun ismiyle semadan nida olunacak ve hiç kimse onun mehdiliğini inkâr edemeyecektir.

02- O, güneşten bir alamet belirinceye kadar gelmeyecektir.

03- Mehdi için iki alamet vardır ki, Allah, kâinatı yarattığından beri bunlar vaki olmamıştır. Bunun birincisi, Ramazanın birinci gecesi ayın, ikincisi ortasında güneşin tutulmasıdır.

04- Mehdi’den önce Beni Abbas için siyah bayraklar çıkacak, sonra Horasan’dan, başlarında Şuayb b. Salih Temimi’nin bulunacağı, sarıkları siyah, cübbeleri beyaz bir ordu toplanacak ve bu ordu, Süfyan’ın ordusunu hezimete uğratacaktır. Bilahare Kudüs’e inecekler ve Hazreti Mehdi için saltanat hazırlayacaklardır. Bu ordunun çıkması ile halifeliği Mehdi’nin teslim alması arasında geçen zaman 72 aydır.

05- Onun kumandanları, insanların en hayırlısıdır. Onun yardımcıları, Yemen ve Şam ehlinden olacaktır. Önlerinde Cebrail (as), arkalarında Mikail (as) bulunacaktır. Yeryüzü emniyetle dolacak ve hatta birkaç kadın, yanlarında hiç erkek olmaksızın, rahatlıkla hacca gidebileceklerdir.

06- Peygamberlere dair olan kitaplarda, “Mehdi’nin işi zulüm ve kötülük değildir” şeklinde işaret edilmiştir.

07- Kuzey illerine bir bayrak dikecek onları, hezimete uğrattıktan sonra, ellerindeki esir ve ganimetleri alarak Şam’a geçecek, burayı da fethettikten sonra, köleleri bedellerini ödeyerek sahiplerinden alacak ve azat edecektir.

08- Mehdi, insanlar arasında 39 sene kalacaktır. Onun zamanında, büyükler “Keşke ben küçük olsaydım”, küçükler de “Keşke ben büyük olsaydım” diyeceklerdir.

09- Hz. Mehdi, kırk sene baki kalacaktır.

10- Mehdi’nin hayatı 7 veya 8 ya da 9 yıl olacaktır. Bu üç görüşü şu şekilde birleştirmek mümkündür: Hayat’ından kastedilen, görevlendirildiği andan başlayarak, hükmedeceği süre olabilir. Yoksa 7, 8 veya 9 yıl yaşayacağı anlamına değildir.

11- Hz. Mehdi 14 sene yaşayacaktır. Bunun anlamı, özel bir yaşantı demektir ki, diğer rivayetlere bir zıtlık arz etmez. Mesela, Süleyman b. İsa’dan da işitildiğine göre, Mehdi, Kudüs’te 14 yıl kalacaktır.

12- Kırk yıl kadar yaşadıktan sonra, yatağında Allah’ın rahmetine kavuşacaktır.

13- Onun yanına, büyük bir fitneden sonra kendilerine hükmetmesi için gidilecek ve ancak ölümle tehdit edildikten sonra başa geçmeye razı olacaktır. Ondan sonra insanlar arasında bir damla kan dökülmeyecektir.

14- Alimler, 1204 yılında yapılacak olan bir icma’da ahir zamanda bir Mehdi’nin geleceği konusunda fikir birliği edeceklerdir.

15- Mehdi’nin bayraktarı, sakalı hafif, rengi sarı, küçük bir genç olacaktır. Dağlar ona karşı çıksa, onları aşacak ve Belye’ye kadar inecektir.

16- Ondan önce Şam ve Mısır melikleri öldürülecektir. Ve Şam ehli, Mısır’lı kabileleri esir alacaklardır. Doğudan siyah bayraklı bir adam, Şam sahibinden önce çıkacak ve Mehdi’nin itaatine girecektir.

17- Ondan önce, Afrika’da bir emir 12 yıl malik olacak, sonra Afrika’yı adaletle dolduran esmer bir adam; Mehdi’ye gelerek onun yanında savaşacaktır.

18- Ondan önce Horasan’da siyah bayraklar çıkacak ve Mehdi, Mekke’de zuhur ettikten sonra onun yanına gideceklerdir.

19- Onun alametlerinden birisi de, Beni Abasın değirmeninin dönmesidir. (Mütercimin notu: Bu bir teşbih olsa gerektir. Herhalde kastedilen, Beni Abbasın sözünün geçmeye başlaması olacaktır.

20- Süfyan’ın ordusu, Horasan, Fars diyarı ve sonra Doğu’daki insanlara ulaşır. Doğu insanları onlara karşı çıkarak, defalarca savaşırlar. Sonra da sağ avucunda ben olan bir Haşimi’ye biat ederler. Allahü Teâla, ona bütün yolları ve işleri kolay kılacaktır. Bu Haşimi’nin Horasan ehlinden 5000 civarında bir ordusu vardır, başlarında da Şuayb b. Salih Temimi bulunur. Bu Haşimi’nin rengi sarı, sakalı hafiftir. Ordusuyla, dağlar karşı çıksa, aşıp geçecektir.

Süfyanla savaşacak, ancak büyük bir savaştan sonra mağlup düşecek ve Kümme’ye kaçacaktır. Bu Haşimi, Mehdi ile babadan kardeş olup, mehdi zahir olduktan sonra o da çıkacaktır. Bazıları, onun Hazreti Mehdi’nin amcaoğlu olduğunu söylemişlerdir. Şam’a geldiği duyulduğunda, ona Kudüs’te bir ev tahsis edilecektir.

21- Ordusunu Medine’ye gönderen Süfyan, “Beni Haşimi’den kimi bulursanız, öldürürün” emrini veriyor. Müslümanlar da Mehdi zahir olup toparlanana kadar dağlara kaçıyorlar.

22- Çıkışının bir alameti de Batı’dan bayrakların çıkması ve başlarında Kende kabilesinden topal bir adamın bulunmasıdır.

23- Alametlerden birisi de, 200. senede bir Mehdi’nin çıkmasıdır. (Mütercimin notu: Bu Mehdi’den kastedilen, ahir zaman Mehdi’si gibi İslamı ihya eden bir şahsiyet olsa gerekir.)

24- Hazreti Mehdi, beraberinde Peygamber Efendimizin bayrağı, gömleği ve birçok alametleri olduğu halde yatsı vaktinde Mekke’de ortaya çıkar. Nurludur ve yanında şahitleri vardır. Yatsı namazını kıldıktan sonra uzun bir hutbe irad edecek ve insanları Allah ve Rasulüne itaat etmeye devam edecektir. Daha sonra Hicaz’ı fethedecek ve Beni Haşimi’lerin hayiste olanlarını kurtaracaktır. Bilahare O’nun yanına Küfe’den siyah bayraklı bir ordu gelir. Ondan sonra dünyayı fethetmek için bu orduyu çeşitli yerlere gönderecektir.

25- Süfyan, esir olarak ona getirilecek ve rahmet kapısında öldürülecektir. Ganimet ve serveti ise Şam caddelerinde dağıtılacaktır.

26- Mekke’deki batma olayını işittiği zaman, aralarında ebdalların bulunduğu 12 bin asker toplanacak ve Belye denilen yere varacaklar. Süfyan, ordusunun battığını öğrenince Mehdi’ye itaat etmeyi düşünür, ancak Kelp kabilesinin başkanları tarafından ayıplanır. Buna rağmen, gene de Mehdi’ye gelir ve itaat edeceğini söylediği için onun tarafından kabul edilir. Ancak bu kez itaatten vazgeçtiğini söyler ve Hz. Mehdi de onu öldürmeye karar verir.

27- Hz. Mehdi, her dokuz kişiden yediyi çıkarmayacaktır.

28- Hz. Mehdi, Kelp kabilesi ile savaşacak ve onları yok edecektir.

29- Hz. Mehdi, Allah’tan çok korkan birisi olacaktır. Aynen, kartal cinsinden, Nesir kuşunun kanatlarıyla titremesi gibi Allah’tan korkacaktır.

30- Hz. Mehdi’nin kaşları ince, araları açık ve gözlerinin siyahı büyük olacaktır. Şam minberinin üzerine oturup insanlara hitap edebilinceye kadar, Hicaz’dan gelmeyecektir. (Şam minberine oturduğunda 18 yaşında olacağı söylenmişse de, bu görüş bilahare reddolunmuştur.)

31- Mekke’deki batmadan sonra, Bedir ashabı adedince insanlar çıkacaktır. (Bu eşraflar itibarıyladır, yoksa ona tabi olanlar çoktur.) Onun ashaplarının reisleri, Berazi kabilelerinden olacak. O gün semadan gelen bir ses “Biliniz ki, Allah’ın yeryüzündeki dostları, Mehdi’ye tabi olanlardır” diyecekler.

32- Süfyan, Kufe’ye geldiğinde Mehdi’nin çıktığı haberi ona ulaşır. Bunun üzerine bir ordu gönderiyor. Ve bu ordu çölde batıyor, ancak biri Süfyan taraflısı, diğeri Mehdi taraflısı iki kişi sağ kalıyor. Bilahare Mehdi, Mekke’den Süfyan ise Kufe’den Şam’a yönelip gidiyorlar. Ancak Süfyan ondan önce Şam’a varıyor. Hz. Mehdi, ikinci bir ordu ile mektup göndererek, Süfyan’dan kendisine biat etmesini istiyor ve sonra Kudüs’e geçerek orada 3 yıl kalıyor.

Bu arada Kelp kabilesine mensup birisi Kenane’den çıkarak Bensan’a kadar geliyor. Hz. Mehdi ise buraya bir ordu göndererek bu kabileyi bozguna uğratıyor. Ve sonra Süfyan esir olarak getiriliyor ve Safa tepesinde koyun gibi boğazlanıyor.

33- Hz. Mehdi, Tabut-u Sekine’yi Antakya mağarasından çıkaracaktır.

34- Bu madde ana metinde bulunmayıp, herhalde atlanmış olması gerekir.

35- Yanında Hz. Peygamberin bayrağı bulunacaktır.

36- Bayrağın üzerinde “Biat, Allah içindir” yazılıdır.

37- Hz. Mehdi, işlerinde çok disiplinli, cömert ve fakirlere karşı çok merhametli olacaktır.

38- Dünya’da ismi geçecek bir halife kalmayıncaya kadar çıkmayacaktır.

39- Ondan önce, bir Haşimi malik olacak ve Emevi’lerden az sayıda insan kalacaktır. Daha sonra ise her bir adam başına 2 kişiyi öldürerek, kadınlardan başka kimseyi sağ bırakmayan bir Emevi çıkacak, bilahare de Hz. Mehdi zuhur edecektir.

40- Çok yaygın ve sona ermesi mümkün görülmeyen bir fitne çıkacak ve bu fitne, semadan 3 kez “Emir, mehdi’dir, gerçek O’dur” şeklindeki nidaya kadar sürecektir.

41-Semadan bir münadi seslenecek “Hak ali Muhammedindir” şeklinde sesleneceklerdir.

42- Semadan zuhur eden bir el ve “Emiriniz Mehdi’dir” şeklinde bir nida duyuluncaya kadar tefrika ve ihtilaflar devam edecektir.

43- Hz. Mehdi ile Süfyan karşı karşıya geldiğinde bir münadi şöyle seslenecek : “Allah’ın dostları Mehdi’nin arkadaşlarıdır.”

44- O günün alameti: Sema’dan bir el uzanacak ve insanlar ona bakacak ve göreceklerdir.

45- O gelmeden önce, doğudan ışık veren bir kuyruklu yıldız görünecektir.

46- Ramazan’da iki defa ay tutulması olacaktır.

47- Hz. Mehdi’nin zamanında, adalet o kadar bol olacak ki, zorla alınan her mal sahibine geri verildiği gibi, bir insanın başkasına ait olup da, dişinde kalmış bir şey bile sahibine iade edilecektir.

48- Taberiye adasındaki Tabut-u Sekine, ortaya çıkarılacaktır. Tabut getirilip Beytül Mukaddes’te ona teslim edildikten sonra açılacak ve bunu görenlerin çoğu, pek azı haricinde Müslüman olacaktır.

49- İnsanlar 95. seneye kadar malik olacak, yani işler iyi gidecek, 97 veya 99 senede mülkleri zail olacak ve nihayet 200 senede bir mehdi gelecektir. (Mütercimin notu: Bunu izah için 23. maddeye bakınız)

50- İnsanlar oldukça hayırla, yaşantıları gayet rahat olacaktır. Beni Abbas’ın önderliği kaybolmayacak, sonra fitneler başlayacak, nihayet Mehdi çıkacaktır.

51- Kurduğu ilk orduyu, bekletmeden hemen cihada gönderecektir.

52- Deccal, Müslümanları Beytül Mukaddes’te mahsur bırakacaktır. Müminler burada, öyle bir açlıkla karşı karşıya gelecekler ki, para keselerini bile yemek zorunda kalacaklar. Bu sırada, gecenin karanlığı içinden bir ses işitecekler ve bu sesin tok bir adama ait olduğunu birbirlerine söylerlerken İsa b. Meryem’i karşılarında göreceklerdir. Hz. Mehdi onu Müslümanlara takdim ettikten sonra namazı kıldıracak, bilahare önderliği Hz. İsa’ya verecektir.

53- Hz. Mehdi, Avta bölgesinde Hars olarak isimlendirilen bir köy batana kadar çıkmayacaktır.

54- Sema’dan bir ses, onu ismiyle çağıracak ve Doğu’da Batı’da hatta uykuda olan bile bu sesi duyacak ve uyanacaktır.

55- Konstantiniyye’nin fethi sırasında, sabah namazı için abdest alırken bir bayrak dikecek, deniz ikiye ayrılarak su kendiliğinden uzaklaşacak ve açılan yolu takip eden Hz. Mehdi, karşı kıyıya geçecektir. Sonra bir bayrak daha dikecek ve diyecek ki “Ey insanlar, ibret alınız. Deniz, Beni İsrail’e nasıl yol verdiyse, bize de öylece yol verdi” Ondan sonra, hepsi, tekrar tekrar tekbir getirecek ve 12 tekbirle, şehrin 12 burcu da düşecektir.

56- Kudüs’ü fethedecek olan Hz. Mehdi, Hindistan’ı da fethedecek olan bir ordu gönderecektir. Buradaki hazineleri alıp, onları Beytül Mukaddes’e dâhil edecektir. Hint liderleri de zincirlere bağlı bir halde ona getirilecektir. Hz. Mehdi, Doğu-Batı arasındaki her yeri fethedecektir.

Hazreti Mehdi Ne Zaman Gelecek?

YouTube video

Hadislerle Hazreti Mehdi ve Özellikleri adlı konumuza son verirken Hazreti Mehdinin Özellikleri hakkında başk videolar izlemek istiyorsanız, buraya tıklayarak youtube üzerinden izleyebilirsiniz.

Keyifli Admin

Medeniyetimiz, ahlaki değerlerimiz ve bu vatan toprağı bizim için değer konmaz birer hazine niteliğindedir. Keyifli Bilgi yapabildiği kadar, sizlerin de desteğiyle bu hazinelerin hepsine taliptir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu