Dini Bilgiler

Cehennemle İlgili Cehennemi Anlatan 40 Hadis

Allah'ım; Cehennem azabından bu ümmeti koru, oraya düşürme, cehennem azabıyla azap etme ya Rab!

Cehennemle İlgili Cehennemi Anlatan 40 Hadis

Cehennemle İlgili Cehennemi Anlatan 40 Hadis; dudaklarından döküldüğünde rahatsız eden, korkutan, inanmayan için bile irrite eden bir kelimedir cehennem. Yakıtı insan ve taşlar olan cehennem bize onlarca hadis ve ayetle anlatılmış, cehennemlik amellerden uzak durmamız ve cenneti kazanmamız için kuran ve sünnette yol gösterilmiştir.

Şimdi belki birileri kalkıp, cehennem gerekli miydi? Diyecek kadar absürt bir yaklaşımda bulunabilir. Hiç gocunmadan evet gerekliydi demenin rahatlığını yaşarken, bu arkadaşa düşünmesi için şu soruları yöneltmeden geçemeyeceğim. Öyle ya! Cehennem olmasa kul hakkı yiyenin, yetimin malını çalanın, devletin malını zimmetine geçirenin, haksız yere adam öldürenin, garibana zulmedenin yaptığı kötülükler yanına mı kalsaydı?

Cennette var cehennemde var. Kılavuzda var bir insanın neyi yapıp yapmayacağına dair, nasıl yaşayacağına dair canlı örneğimiz Resulullah (sav) gibi bir önderimizde var. Akıllı insan akıbetini düşünendir. Akıbetini düşünen ahiret hayatını düşünmeden davranamaz. Şimdi aşağıda Resulullah (sav) cehennem hakkında söylediği ve içinde cehennem kelimesinin geçtiği o mübarek hadislerin içinden, elimizden geldiğince cem ettiklerimizi nakledelim.

Cehennemle İlgili Cehennemi Anlatan 40 Hadis

Cehennemle Alakalı Hadisler

01 – Semüre İbni Cündeb radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Cehennem ateşi, cehennem ehlinin bazısının topuklarına, bazısının dizlerine, bazısının kuşak yerlerine, bazısının da köprücük kemiklerine kadar çıkar.” Müslim, Cennet 33

02 – İbni Mes’ûd radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Hesap gününde cehennem getirilir. Cehennemin yetmiş bin dizgini ve her bir dizgini çeken yetmiş bin de melek vardır.” Müslim, Cennet 29. Ayrıca bk. Tirmizi, Cehennem 1

03 – Aişe radıyallahu anha’dan rivayet edildiğine göre Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şu sözlerle dua ederdi: “Allahumme inni eûzü bike min fitneti’n-nari ve azabi’n-nar ve min şerri’l-gına ve’l-fakr: Allah’ım! Cehennem fitnesinden, cehennem azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım.” Ebû Davûd, Vitir 32; Tirmizi, Daavat 77

04 – Ebû Said el-Hudri radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Cennet ile cehennem münakaşa ettiler. Cehennem: – Bende zorbalar ve kibirliler var, dedi. Cennet: – Bende yalnız zayıflar ve yoksullar var, dedi. Bunun üzerine Allah  onların çekişmesini şöyle halletti: – Ey cennet! Sen benim rahmetimsin, dilediğime seninle merhamet ederim. Ey cehennem! Sen de benim azabımsın. Dilediğime seninle azap ederim. Ben her ikinizi de dolduracağım.” Müslim, Cennet 34; Buhari, Tefsiru sûre (50), 1, Tevhid, 25. Ayrıca bk. Tirmizi

05 – İbni Mes’ûd radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Cehenneme kimin girmeyeceğini veya cehennemin kimi yakmayacağını size haber vereyim mi? Cana yakın olan, herkesle iyi geçinen, yumuşak başlı olup insanlara kolaylık gösteren kimseleri cehennem yakmaz.” Tirmizi, Kıyamet 45

06 – Ebû Hureyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Biriniz namazda tahiyyatı bitirdiği zaman, dört şeyden Allah’a sığınarak şöyle desin: Allahumme inni eûzü bike min azabi cehennem ve min azabi’l-kabr ve min fitneti’l-mahya ve’l-memat ve min şerri fitneti’l-mesihi’d-deccal: Allahım, cehennem azabından ve kabir azabından, hayat ve ölüm fitnesinden, kör deccalin fitnesine uğramaktan sana sığınırım.” Müslim, Mesacid 128. Ayrıca bk. Müslim, Mesacid 130-134; Ebû Davûd, Salat 149, 179; Nesai, Sehv 64

07 – Ebû Hureyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Allah korkusuyla gözyaşı döken kişi, sağılmış süt memeye dönmedikce cehenneme girmez. Cihad tozu ile cehennem dumanı asla bir araya gelmez.” Tirmizi, Fezailu’l-cihad 8; Zühd 9.

08 – Ümmü Seleme radıyallahu anha’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Gümüş kaplarla su içen kimse, karnına cehennem ateşi doldurmuş olur.” Buhari, Eşribe 28; Müslim, Libas 1. Ayrıca bk. İbni Mace, Eşribe 17

09 – İbni Mes’ûd radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Cennet size, ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir.”   Buhari, Rikak 29.

10 – Ebû Zeyd Üsame İbni Zeyd İbni Harise radıyallahu anhüma şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’ i şöyle buyururken işittim: “Kıyamet günü bir adam getirilir ve cehennem ateşine atılır. Bağırsakları karnından dışarı çıkar ve onlarla birlikte değirmen döndüren merkeb gibi döner durur. Cehennem halkı onun yanına toplanırlar ve derler ki: – Ey filan! Sana ne oldu? Sen iyiliği emredip kötülükten nehyetmez miydin? O kişi de: – Evet, iyiliği emrederdim, fakat kendim yapmazdım, münkerden nehyederdim, fakat kendim yapardım, der.” Buhari, Bed’ül-halk 10; Müslim, Zühd 51

11 – İbni Abbas ve İmran İbni Husayn radıyallahu anhüm’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Cenneti yakından tanıdım; orada bulunanların çoğunluğunun fakirler olduğunu gördüm. Cehennemi de yakından tanıdım; orada bulunanların çoğunluğunun da kadınlar olduğunu gördüm.” Buhari, Nikâh 88, Rikak l6, 5l, Bed’ü’l-halk 8; Müslim, Zikr 94. Ayrıca bk. Tirmizi, Cehennem 11

12 – Semüre İbni Cündeb radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Birbirinize Allah’ın laneti, gazabı ve cehennem azabı ile lanet ve beddua etmeyiniz!” Ebû Davûd, Edeb 45; Tirmizi, Birr 48

13 – Ebû Abs Abdurrahman İbni Cebr radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Allah yolunda ayakları tozlanan bir kula cehennem ateşi dokunmaz.” Buhari, Cihad 16. Ayrıca bk. Tirmizi, Fezailü’l-cihad 7; Nesai, Cihad 9

14 – İbni Abbas radıyallahu anhüma’dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “İki göze cehennem ateşi dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah yolunda nöbet bekleyerek geceleyen göz.” Tirmizi, Fezailü’l-cihad 12

15 – Ebû Ümame radıyallahu anh’ den rivayet edildiğine göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Bir kimse Allah yolunda bir gün oruç tutarsa, Cenab-ı Hak onunla cehennem arasında yerle gök genişliğinde bir hendek açar.” Tirmizi, Fezailü’l-cihad 3

16 – Aişe radıyallahu anha’dan rivayet edildiğine göre Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Sıtma, cehennem ateşindendir. Onu su ile serinletiniz.” Buhari, Bed’ü’l-halk 10, Tıb, 28; Müslim, Selam 78-84. Ayrıca bk. Tirmizi, Tıb 25; İbni Mace, Tıb 19

17 – Ebû Hureyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır.” Buhari, Savm 5, Bed’ul-halk 11; Müslim, Sıyam 1, 2, 4, 5

18 – Ebû Hureyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Cehennem, nefse hoş gelen şeylerle kuşatılmış; cennet ise, nefsin istemediği şeylerle çepeçevre sarılmıştır.”  Buhari, Rikak 28; Müslim, Cennet 1. Ayrıca bk. Ebû Davûd, Sünnet 22; Tirmizi, Cennet 21; Nesai, Eyman 3

19 – Harise İbni Vehb radıyallahu anh Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinledim, dedi: “Size cehennemliklerin kimler olduğunu söyleyeyim mi? Katı kalbli, kaba, cimri ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir.” Buhari, Eyman 9, Tefsiru sûre (68), 1, Edeb 61; Müslim, Cennet 47. Ayrıca bk. Tirmizi, Cehennem 13; İbni Mace, Zühd 4

20 – Enes radıyallahu anh şöyle dedi: Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çoğu zaman şöyle dua ederdi: “Allahumme atina fi’d-dünya hasene ve fi’l-ahireti hasene ve kına azabe’n-nar: Allahım! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru!” Buhari, Tefsir 38, Daavat 55; Müslim, Zikr 23, 26, 27.

21 – Ebû Hureyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kim müslüman bir köleyi azat ederse, Allah  onun her uzvuna karşılık azat edenin bir uzvunu cehennem ateşinden kurtarır. Hatta üreme uzvuna karşılık üreme uzvunu da ateşten azat eder.” Buhari, Keffarat 6; Müslim,

22 – Ebû Hureyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Herhangi bir müslümanın (ergenlik çağına ermemiş) üç çocuğu ölürse, o kimseye cehennem ateşi ancak Allah’ın yemini yerine gelecek kadar kısa bir süre dokunur.” Buhari, Cenaiz 6, Eyman 9; Müslim, Birr 150. Ayrıca bk. Tirmizi, Cenaiz 64; Nesai, Cenaiz 25; İbni Mace, Cenaiz 57

23 – Ebû Said radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Bir kul Allah yolunda bir gün oruç tutarsa, bu oruç sebebiyle Cenab-ı Hak onun yüzünü yetmiş senelik mesafeden cehennem ateşinden uzaklaştırır.” Buhari, Cihad 36; Müslim, Sıyam 167-168. Ayrıca bk. Ebû Davûd, Cenaiz 3; Tirmizi, Fezailü’l-cihad 3; Nesai, Sıyam 44; İbni Mace, Sıyam 34

24 – Ebû Said el-Hudri radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Allah rızası için bir gün oruç tutan kimseyi Allah Â,  bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden yetmiş yıl uzak tutar.” Buhari, Cihad 36; Müslim, Sıyam 167-168. Ayrıca bk. Tirmizi, Fezailü’l-cihad 3; Nesai, Sıyam 44,45; İbni Mace, Sıyam 34, Fiten 13

25 – Ümmü Seleme radıyallahu anha’dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Gümüş kaptan bir şey içen kimse karnına cehennem ateşi doldurmuş olur. Buhari, Eşribe 28; Müslim, Libas 1. Müslim’in bir rivayetinde: “Gümüş ve altın kaplardan yiyen ve içen kimse” şeklindedir. Müslim, Libas 1

26 – Adi İbni Hatim radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Yarım hurma vermek suretiyle de olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyunuz. O kadarını da bulamayanlar, güzel bir sözle olsun kendilerini korusunlar.” Buhari, Edeb 34, Zekât 10,  Rikak 49, 51, Tevhid 36; Müslim, Zekât 66-70. Ayrıca bk. Tirmizi, Zühd 37, Kıyamet 1; Nesai, Zekât 63-64; İbni Mace, Mukaddime 13, Zekât 28

27 – Ubade İbni’s-Samit radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kim, Allah’dan başka ilah yoktur, yalnız Allah vardır, şeriki yoktur; Muhammed, Allah’ın kulu ve resûlüdür. İsa da Allah’ın kulu ve elçisi, Meryem’e bıraktığı kelimesi ve Allah tarafından (hayat verilen) bir ruhtur. Cennet, haktır ve gerçektir, cehennem de haktır ve gerçektir” diye şehadet ederse, Allah o kimseyi, ameli ne olursa olsun, cennete koyar”. Buhari, Enbiya 47; Müslim, İman 46

28 – Nu’man İbni Beşir radıyallahu anhüma’dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken işittim demiştir: “Şüphesiz kıyamet gününde cehennemliklerin azabı en hafif olanı, ayaklarının altına iki kor konulup da bu sebeple beyni kaynayan kişidir. Oysa o, hiç kimsenin kendisinden daha şiddetli azab gördüğünü zannetmez. Hâlbuki kendisi, cehennemliklerin azabı en hafif olanıdır.” Buhari, Enbiya 1, Rikak 51; Müslim, İman 362-364. Ayrıca bk. Tirmizi, Cehennem 12

29 – Harise İbni Vehb radıyallahu anh Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken işittim dedi: “Size cennetlikleri bildireyim mi? Onlar hem zayıf oldukları hem de halk tarafından zayıf görüldükleri için kimsenin önemsemediği ve fakat şöyle olacak diye yemin etseler, isteklerini Allah’ın gerçekleştireceği kimselerdir. Size cehennemliklerin kimler olduğunu söyleyeyim mi? Katı kalbli, kaba, cimri ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir.” Buhari, Eyman 9, Tefsiru sûre (68), 1, Edeb 61; Müslim, Cennet 47. Ayrıca bk. Tirmizi, Cehennem 13; İbni Mace, Zühd 4

30 – Aişe radıyallahu anha şöyle dedi: Yanında iki kız çocuğu bulunan bir kadın gelerek bir şeyler istedi. Evde bir hurmadan başka bir şey yoktu. Onu çıkarıp kadına verdim. Kendisi hiç tatmadan hurmayı ikiye bölerek çocuklarına verdikten sonra kalkıp gitti. Bu sırada Peygamber aleyhisselam yanımıza geldi. Ben bu olup biteni kendisine anlatınca şöyle buyurdu: “Her kim kız çocukları yüzünden bir sıkıntıya uğrar da onlara iyi bakarsa, bu çocuklar onu cehennem ateşinden koruyan bir siper olurlar.” Buhari, Zekât 10, Edeb 18; Müslim, Birr 147. Ayrıca bk. Tirmizi, Birr 13

31 – Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh şöyle dedi: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’e bir bedevi geldi ve: – Ey Allah’ın Resûlü! Kişinin cennete veya cehenneme girmesini gerektiren iki etken nedir? Diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: – “Allah’a ortak koşmadan ölen cennete girer; Allah’a şirk koşarak ölen de cehennemi boylar” buyurdu. Müslim, İman 151

32 – Ebû Hureyre  radıyallahu anh, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in  şöyle buyurduğunu işittim demiştir: “Müslümanın din kardeşine üç günden fazla küs durması helal olmaz. Kim müslüman kardeşini üç günden fazla terkeder ve o hal üzere ölürse cehenneme girer.” Ebû Davûd, Edeb 47

33 – Ebû Züheyr Umare İbni Ruveybe radıyallahu anh  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken işittiğini söyledi: “Güneş doğmadan ve batmadan önce namaz kılan bir kimse cehenneme girmeyecektir.” Resûl-i Ekrem bu sözüyle sabah ve ikindi namazlarını kastetmişti. Müslim, Mesacid 213-214. Ayrıca bk. Ebû Davûd, Salat 9

34 – Üsame İbni Zeyd radıyallahu anhüma’dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Cennetin kapısında durdum, oraya girenlerin çoğunluğu dünyada bir şeyleri bulunmayan yoksullardı. Varlıklı kimseler ise, hesaba çekilmek üzere alıkonulmuşlardı. Şu kadar var ki, onlardan cehennemlik olanların cehenneme sevk edilmeleri emrolunmuştu.” Buhari, Nikâh 87, Rikak 51; Müslim, Zikr 93

35 – İbni Ömer radıyallahu anhüma’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Bir kadın ölünceye kadar hapsettiği bir kedi yüzünden azab edildi ve bu sebeple cehenneme girdi. Hayvanı hapsettiğinde ona bir şey yedirmemiş, içirmemiş, yerdeki haşereleri yemesine bile izin ve imkân vermemişti.” Buhari, Enbiya 54; Müslim, Selam 151, 152, Birr 133, 134

36 – Ümmü Habibe radıyallahu anha’dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Bir kimse öğle namazının farzından önce dört, farzından sonra da dört rek`at sünneti devamlı olarak kılarsa, Allah  onu cehenneme haram kılar.” Ebû Davûd, Tatavvu 7; Tirmizi, Salat 200. Ayrıca bk. Nesai, Kıyamü’l-leyl 67; İbni Mace, İkamet 108.

37 – Ebû Hureyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Hiçbir peygamberin ümmetine deccal hakkında söylemediği bir şeyi size haber vereyim mi? Onun bir gözü kördür. Yanında cennete ve cehenneme benzeyen bir şey olacaktır. Onun cennet dediği şey, cennet değil cehennemdir.” Buhari, Enbiya 3; Fiten 26; Müslim, Fiten 109

38 – Ebû Ümame İyas İbni Sa’lebe el-Harisi radıyallahu anh’ den rivayet edildiğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Yemin ederek bir müslümanın hakkını alan kimseye, Allah cehennemi vacip kılar, cenneti de haram eder.” Bir adam dedi ki: – Ya Resûlallah! Şayet o küçük ve değersiz bir şey ise? Bunun üzerine Peygamberimiz: “Misvak ağacından bir dal bile olsa böyledir” buyurdu. Müslim, İman 218. Ayrıca bk. Nesai, Kudat 30; İbni Mace, Ahkâm 8

39 – Abdullah İbni Mes’ûd radıyallahu anh”den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: – “Şüphesiz ki sözde ve işte doğruluk hayra ve üstün iyiliğe yöneltir. İyilik de cennete iletir. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddik (doğrucu) diye kaydedilir. Yalancılık yoldan çıkmaya (fucûr) sürükler. Fucûr da cehenneme götürür. Kişi yalancılığı meslek edinince Allah katında çok yalancı (kezzab) diye yazılır”. Buhari, Edeb 69; Müslim, Birr 103-105.

40 – Ebû Hureyre  radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Müflis kimdir, biliyor musunuz?” diye sordu. Ashab: – Bizim aramızda müflis, parası va malı olmayan kimsedir, dediler. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Şüphesiz ki ümmetimin müflisi, kıyamet günü namaz, oruç ve zekât sevabıyla gelip, fakat şuna sövüp, buna zina isnad ve iftirası yapıp, şunun malını yiyip, bunun kanını döküp, şunu dövüp, bu sebeple iyiliklerinin sevabı şuna buna verilen ve üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilip sonra da cehenneme atılan kimsedir” buyurdular.  Müslim, Birr 59. Tirmizi, Kıyamet 2

Cehennem Azabına Uğrayanlar Kimlerdir?

YouTube video

Cehennemle İlgili Cehennemi Anlatan 40 Hadis adlı konumuza son verirken cehennem ve cehennem azabı ile ilgili başka videolar izlemek isterseniz, buraya tıklayarak youtube üzerinden izleyebilirsiniz

Keyifli Admin

Medeniyetimiz, ahlaki değerlerimiz ve bu vatan toprağı bizim için değer konmaz birer hazine niteliğindedir. Keyifli Bilgi yapabildiği kadar, sizlerin de desteğiyle bu hazinelerin hepsine taliptir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Bize destek olmak ve siteyi doğru görüntülemek için, lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak sayfayı yenileyin.