Dini Bilgiler

Yalan Söylemekle İlgili Hadisler Nelerdir?

Ahir zamanda doğru sözlü olduğunda, sürekli doğruyu söylediğinde, gördüğün rüyalar bile doğru çıkar.

Yalan Söylemekle İlgili Hadisler Nelerdir?

Yalan Söylemekle İlgili Hadisler Nelerdir? Ne acıdır ki İslam’ın en kerih gördüğü işlerden biri olan yalan, zamane insanı tarafından o kadar sıradan bir işe dönüştü ki, esnafından memuruna, hacısından hocasına varana dek toplumun hemen hemen her kesimi çok rahatlıkla yalan söyleyebilir hale geldi. Hâlbuki yalan münafıkların en büyük alametlerinden biridir.

Daha önceki bir konumuzda münafığın alametleri ile alakalı zaten bir konu hazırladığımızdan uzun uzadıya münafıklığı anlatmayacağız; lakin yalancılığı terk etmeyen bir Müslüman, münafıklıktan bir şube üzere öleceğine dair sahih hadis bulunmaktadır. Yalan bir toplumda yayıldığı zaman, o toplumda itimat kalkar, güvenirlik biter, dürüstlük ve doğruluk mumla aranır hale gelir. Zaten ahir zamanda bunun olacağının da haberi verilmiştir.

Öyle ki güvenilir ve emin birini arayana “Falan şehirde böyle bir adam var” diyerek bulundukları şehirde doğru bir adam olmadığını; ancak farklı bir şehirde bulunduğunu söyleyecekler. İşte Müslüman olarak en azından kıyamet alametlerinden biri sayılan, ahir zaman nişanesi olan yalancılığın bizde olmamasına özellikle önem göstermeliyiz.

Nitekim söz verdiğinizde sözünüzde durmamak, emanete hıyanet etmek, ticaret yaptığın insanı aldatmak, halkları kandırmak hep bir yalanla başlar. Münafıklık alameti olan yalandan Rabbimiz bizleri muhafaza etsin derken, hemen aşağıda yalan ve yalancılıkla alakalı hadisleri sırasıyla paylaşalım

Yalan Söylemekle İlgili Hadisler Nelerdir?

Yalan Söylemekle Alakalı Hadisler

01 – Ebu Hureyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kim yalan konuşmayı ve yalan-dolanla iş yapmayı terk etmezse,  Allah o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına kıymet vermez.” Buhari, Savm 8, Edeb 51.

02 – Ebu Hureyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Her duyduğunu nakletmesi kişiye yalan olarak yeter. ” Müslim, Mukaddime 5

03 – İbni Ömer radıyallahu anhüma’dan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “En büyük yalan, görmediği düşü gördüm diye kişinin gözlerine iftira etmesidir.” Buhari, Ta’bir 45

04 – Semüre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Yalan olduğunu zannettiği bir hadisi benden nakleden kimse yalancılardan biridir.” Müslim, Mukaddime

05 – Ebu Hureyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Zandan sakının. Çünkü zan, sözlerin en yalan olanıdır.” Buhari, Vasaya 8, Nikâh 45, Feraiz 2, Edeb 57, 58; Müslim

06 – Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhüma’dan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Büyük günahlar şunlardır: Allah’a ortak koşmak, ana babaya itaatsizlik etmek, haksız yere bir kimseyi öldürmek ve yalan yere yemin etmek.” Buhari’nin bir rivayeti şöyledir: Bir bedevi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem’e gelerek: “Ya Resulallah! Büyük günahlar nelerdir?” diye sordu. Peygamberimiz: “Allah’a şirk koşmaktır” buyurdu. Sonra hangisidir, dedi? “Yemin-i gamus” buyurdu. Hadisin ravisi Abdullah İbni Amr der ki: “Ben, yemin-i gamus nedir, diye sordum?” Resul-i Ekrem: “Bir müslümanın malından bir parça almak için yalan yere yapılan yemindir” buyurdular. Buhari, Eyman 16, Diyat 2, İstitabetü’l-mürteddin 1

07 – Ebu Hureyre  radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem  şöyle buyurdu: “Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona hiyanet etmez, yalan söylemez ve yardımı terketmez. Her müslümanın, diğer müslümana ırzı, malı ve kanı haramdır. Takva buradadır. Bir kimseye şer olarak müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi yeter.” Tirmizi, Birr 18

08 – Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhüma’dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu: “Büyük günahlar şunlardır: Allah’a ortak koşmak, ana babaya itaatsizlik etmek, haksız yere adam öldürmek ve yalan yere yemin etmek.” Buhari, Eyman ve’n-nüzur 16, Diyat 2, İstitabetü’l-mürteddin 1.

09 – Ebu Hureyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Allah Teâla kıyamet gününde üç kişiyle konuşmaz, onları temize çıkarmaz, suratlarına bile bakmaz; onlar için acıklı azab vardır: Bunlar zina eden ihtiyar, yalan söyleyen hükümdar, kibirlenen fakirdir.” Müslim, İman 172.

10 – Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhüma’dan rivayet edildiğine göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Benim tarafımdan (tebliğ edilen Kur’an’dan) bir ayet bile olsa insanlara ulaştırınız. İsrailoğulları(nın ibretli kıssaları)ndan da haber verebilirsiniz. Bunda bir sakınca yoktur. Kim bile bile bana yalan isnad ederse, cehennemdeki yerine hazırlansın.” Buhari, Enbiya 50. Ayrıca bk. Tirmizi, İlm 13

11 – Ebu Hureyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Zaman yaklaşınca müminin rüyası yalan çıkmaz. Müminin rüyası nübüvvetin kırk altı cüzünden biridir.” Müslim’in bir rivayeti de şöyledir: “Sizin en doğru rüya görenleriniz, en doğru söyleyenlerinizdir.” Buhari, Ta’bir 26; Müslim, Rü’ya 6.

12 – Ebu Hureyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Münafığın alameti üçtür: Konuşunca yalan söyler. Söz verince sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edilince hiyanet eder.” Buhari, İman 24, Şehadat 28,

13 – Ebu Ümame el-Bahili radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Haklı bile olsa çekişip didişmeyen kimseye cennetin kenarında bir köşk verileceğine ben kefilim. Şakadan bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine kefilim. İyi huylu kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim.” Ebu Davud, Edeb 7

14 – Ebu Ümame İyas İbni Sa’lebe el-Harisi radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Yalan yere yemin ederek bir müslümanın hakkını gasbeden kimseye Allah cehennemi vacip, cenneti de haram kılar.” Bunun üzerine bir kişi: “Eğer o hak önemsiz bir şey ise yine böyle midir, ya Resulallah?” diye sordu. Peygamberimiz: “Misvak ağacından bir dal parçası olsa bile böyledir” buyurdu. Müslim, İman 218.

15 – Ebu Halid Hâkim İbni Hizam radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Satıcı ve alıcı (söz kesip) pazarlığı bitirdikten sonra birbirlerinden ayrılmadıkça alış-verişi bozup bozmamakta serbesttirler. Eğer onların her biri karşılıklı olarak doğru söyler (mal ile paranın durumunu olduğu gibi) açıklar ise, alış-verişleri bereketli olur. Yok, eğer gizler ve yalan beyanda bulunurlarsa, alış-verişlerinin bereketi kalmaz.” Buhari, Büyü’ 19, 22, 44, 46;  Müslim, Büyu’ 47.

16 – Rıdvan biatında bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit İbni’d-Dahhak el-Ensari radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kim İslam’dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin ederse, o kişi dediği gibi (yalancının biri)dir. Kim, ne ile intihar ederse, kıyamet günü onunla azab olunur. Sahip olmadığı bir şeyi adayanın adağı geçersizdir. Mümine lanet etmek, onu öldürmek gibidir.” Buhari, Cenaiz 84, Edeb 44, 73, Eyman 7; Müslim, İman 176, 177

17 – Abdullah İbni Amr İbni’l-As radıyallahu anhüma’dan rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Dört huy vardır ki bunlar kimde bulunursa o kişi tam münafık olur. Kimde de bu huylardan biri bulunursa, onu terk edinceye kadar o kişide münafıklıktan bir sıfat bulunmuş olur: Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verince sözünden döner. Düşmanlıkta haddi aşar, haksızlık yapar.” Buhari, İman 24, Mezalim 17, Cizye 17; Müslim, İman 106.

18 – Ümmü Külsum şöyle dedi: “Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in, şu üç hal dışında,   halkın yalan söylemesine ruhsat verdiğini hatırlamıyorum: Harbte, Kişilerin arasını düzeltmekte, (Aile dirliğini sağlamak için) kocanın hanımına,  hanımın kocasına söylediği sözlerde.” Müslim, Birr 101

19 – Ebu Bekre radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: “En büyük günahı size haber vereyim mi?” buyurdu. Biz: “Evet, ya Resulallah” dedik. Resul-i Ekrem: “Allah’a şirk koşmak, ana babaya itaatsizlik etmek” buyurduktan sonra, yaslandığı yerden doğrulup oturdu ve “İyi belleyin, bir de yalan söylemek, yalancı şahitlik yapmaktır” buyurdu. Bu son cümleyi sürekli tekrarladı. Biz daha fazla üzülmesini arzu etmediğimiz için “keşke sussa” diye temennide bulunduk. Buhari, Şehadat 10, Edeb 6, İsti’zan 35, İstitabe 1; Müslim, İman 143

Yalana Nerede İzin Var?

YouTube video

Yalan Söylemekle İlgili Hadisler Nelerdir? adlı konumuza son verirken, yalan söylemek ile alakalı başka videolar izlemek isterseniz, buraya tıklayarak youtube üzerinden izleyebilirsiniz.

Keyifli Admin

Medeniyetimiz, ahlaki değerlerimiz ve bu vatan toprağı bizim için değer konmaz birer hazine niteliğindedir. Keyifli Bilgi yapabildiği kadar, sizlerin de desteğiyle bu hazinelerin hepsine taliptir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Bize destek olmak ve siteyi doğru görüntülemek için, lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak sayfayı yenileyin.